HVA Palvelujärjestelmän uudistus

HVA Palvelujärjestelmän uudistus

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä 12.5.2024

Asiakkaan näkökulmasta tavoitteena on koko hyvinvointialueella yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut,
joiden lähtökohtana on perusterveydenhuollon vahvistaminen.

Alijäämän kattamistavoite vuoden 2026 loppuun mennessä ei ole realistinen ja sen vuoksi nopeat
perusterveydenhuollon palveluverkon karsinnat eivät ole johdonmukaisia hyvinvointialueuudistuksen
perusterveydenhuollon vahvistamiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa.

VAIHTOEHTO VASTAANOTTOPALVELUIDEN TOIMIPISTEVERKOSTOLLE. Hyvinvointialueella on
terveyskeskuksia ja terveysasemia, hyvinvointipiste-määritelmästä luovutaan. Terveysaseman sisältämä
palveluvalikoima ja aukiolo määritellään toimipistekohtaisesti noudattaen palveluverkkoesityksessä
terveyskeskuksien ja -asemien palveluvalikoimaa niin, että joka toimipisteessä tulee olla näytteenotto.
Vastaanottopalveluissa otetaan käyttöön moniammatillinen OmaTiimi-malli, peruskokoonpanolla lääkäri ja
sairaanhoitaja, tarvittaessa täydentäen sosiaalityöntekijällä, fysioterapeutilla, päihde- ja mt-alan
ammattilaisella, farmaseutilla. Tällä turvataan hoidon jatkuvuus ja sujuvammat hoitopolut. Kolmas sektori,
yritykset ja kunta toimivat yhteistyössä täydentäen terveysaseman toimintaa ja palveluita.

Uudistusesityksen alueellisen erikoissairaanhoidon kehittäminen, jossa potilas hoidetaan tai tilannetta
arvioidaan perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon tuella, edellyttää toimivaa perusterveydenhuollon
verkostoa. Liiallisesti karsittu ja toimimaton terveysasemaverkosto jättää tavoitteen toteutumatta. Nykyisistä
toimipisteistä voidaan hyväksyä lakkautettavaksi Vuorelan terveyskeskus. Perusteena toimiva julkinen
liikenne Siilinjärven ja Kuopion terveyskeskuksiin. Liikkuvat palvelut nähdään mahdollisuutena tuottaa
lähipalveluja, muutos nykyisistä palveluista tulee tehdä saattaen vaihtaen.

Esitys perusterveydenhuollon vuodeosastojen paikkavähennyksistä on epärealistinen huomioiden tilanne
erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kuormituksesta perusterveydenhuollon potilailla.
Vuodeosastopaikkoja korvaavat palvelut, kuten liikkuva sairaala ja kotisairaalatoiminta tulee olla testattu
ennen vuodeosastopaikkojen vähentämistä. Asiakkaan näkökulmasta kotihoidon, kotisairaalan ja ensihoidon
yhteistoiminnan toteutuminen on edellytys vuodeosastopaikkojen onnistuneelle vähentämiselle.
Palvelujärjestelmäuudistuksessa esitetyt riskit kustannusvaikutusten jäämisessä odotettua pienemmiksi ja
kotiutusyksiköiden ja kotisairaalan skaalauksen jäädessä vajaaksi ovat todella mittavat.

Palveluverkkouudistuksessa tulee huomioida Pohjois-Savon alueen elinvoimaisuus. Vaikutusten arviointia
elinvoimaisuudesta ei ole tehty.

Palvelujärjestelmäuudistusmateriaalista puuttuu perhe- ja vammaispalvelujen osuus niin että niiden
vaikutusta peruspalveluiden uudistamiseen olisi voitu arvioida. Kotihoidon osalta esitysmateriaali on
vähäistä eikä esitä integroivia ratkaisuja palveluverkkouudistukseen.

Asumispalveluissa ympärivuorokautisen asumisen peittävyys pyritään laskemaan 8%:sta 6%:iin tuoden 40
M€ positiivisen kustannusvaikutuksen. Uudistusesityksessä yhtenä ratkaisuna on tuotu esille yhteisöllinen
asuminen, jonka toteuttamistapaa tai toteuttajaa ei ole kuvattu. Näin ollen positiivinen kustannusvaikutus
on epävarma.

Minna Rissanen
valtuustoryhmän pj (ps)